ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2019 Preserver Weekend in Szeged konferencia

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy felhívjuk az Ön figyelmét a 2019 Preserver Weekend in Szeged konferencia során történő adatkezelésekre.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait a Szegedi Tudományegyetem, mint adatkezelő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú az Európai Parlament és a Tanács rendeletének, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli. A Szegedi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok

 

A rendezvény során az adatkezelő kapcsolattartójának elérhetősége:

Szegedi Tudományegyetem

TTIK, Analízis Tanszék

és

MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

kapcsolattartó neve: Dr. Titkos Tamás

címe:1053 Budapest, Reáltanoda utca 13-15.

tel.: +36 1 483-8302


e-mail címe: titkos.tamas@renyi.mta.hu

 

Jelen esemény kapcsán kezelt adatait csak az SZTE TTIK Analízis Tanszék vezetője által kijelölt személyek kezelik.

 

A programsorozat során 5 fő adatkezelési tevékenységet végzünk – 1. regisztráció, 2. program és az absztrakt-füzet összeállítása, 3. jelenléti ív, 4.képfelvétel, 5. az esemény közérdekű archiválása.

 

Regisztráció a programra

 

Kezelt adatok

Célja és jogalapja

Megőrzési idő

Név (családi és utónév)

Beazonosítás okán, önkéntes hozzájárulás alapján vesszük fel.

A regisztrációs felületen az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, de legkésőbb a konferencia lezárásától számított 2. munkanapon töröljük.

 

Ugyanakkor tájékoztatjuk, hogy

  • •.-.az SZTE hírlevelére való feliratkozás esetén a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény alapján az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig kezeljük az Ön nevét, a megadott e-mail címmel együttesen, valamint  

  • •.-.a programba, és az absztrakt-füzetbe a konferencia lebonyolítása érdekében jogos érdekből vesszük fel előadói minőségében az Ön nevét.  

Intézmény megnevezése

Beazonosítás okán, önkéntes hozzájárulás alapján vesszük fel.

A regisztrációs felületen az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, de legkésőbb a konferencia lezárásától számított 2. munkanapon töröljük.

 

Ugyanakkor tájékoztatjuk, hogy a programba, és az absztrakt-füzetbe a konferencia lebonyolítása érdekében jogos érdekből vesszük fel az Ön Intézményének a megnevezését.

Előadás címe/absztrakt címe

A konferencia programjának összeállítása érdekében önkéntes hozzájárulás alapján vesszük fel.

A regisztrációs felületen az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, de legkésőbb a konferencia lezárásától számított 2. munkanapon töröljük.

 

Ugyanakkor tájékoztatjuk, hogy a programba, és az absztrakt-füzetbe a konferencia lebonyolítása érdekében jogos érdekből vesszük fel az Ön előadásának/absztraktjának a címét.

E-mail cím

Önkéntes hozzájárulás alapján kezeljük a regisztráció során a regisztráció visszaigazolása érdekében.

A regisztrációs felületen az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, de legkésőbb a konferencia lezárásától számított 2. munkanapon töröljük.

Önkéntes hozzájárulás alapján hírlevélküldési céllal kezeljük.

Az SZTE hírlevelére való feliratkozás esetén a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény alapján az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig kezeljük az Ön nevét, a megadott e-mail címmel együttesen.

 

Program és az absztrakt-füzet összeállítása

 

Kezelt adatok

Célja és jogalapja

Megőrzési idő

Név (családi és utónév)

A konferencia lebonyolításának céljából jogos érdek alapján kezeljük a regisztráció során felvett, jelen felsorolásban szereplő adatokat.

A konferencia lezárását követő 15 évig.

Intézmény neve

Előadás/absztrakt címe

 

JELENLÉTI ÍV

A jelenléti ív célja, hogy igazolható módon tanúsítsa a jelen esemény megtörténtét. A jelenléti íven szereplő adatokat pályázati elszámolás okán átadjuk az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé.

A jelenléti ív kitöltése önkéntes hozzájáruláson alapul, az önkéntes hozzájárulás bármikor visszavonható.

 

Kezelt adat

Célja és jogalapja

Megőrzési idő

Név

az adott személy beazonosítása érdekében vesszük fel önkéntes hozzájárulás alapján

a hozzájárulás visszavonásáig, maximum a pályázat lezárulását követő 5 évig

Intézmény

Aláírás

az adott személy beazonosítása érdekében vesszük fel önkéntes hozzájárulás alapján

 

KÉPFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE A PROGRAM SORÁN

 

Tájékoztatjuk, hogy az eseményen képfelvételt készítünk, általánosságban tömegfelvételek formájában.

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése alapján a tömegfelvételek, valamint a nyilvános közéleti szereplés esetén nincs szükség az érintett hozzájárulására sem a felvétel elkészítéséhez, sem annak felhasználásához. Azonban az érintetteket előzetesen tájékoztatni kell ilyen esetben is, ezért az előzetes tájékoztatási kötelezettségünknek jelen adatkezelési tájékoztatóval és a helyszínen, a „Tájékoztatjuk, hogy jelen esemény során képfelvétel készül” figyelem-felhívás elhelyezésével teszünk eleget.

Ugyanakkor mivel a Szegedi Tudományegyetem elkötelezett a személyes adatok valamennyi formájának védelme és biztonsága, valamint a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett, ezért tájékoztatjuk, hogy a tömegfelvételeket, valamint a nyilvános közéleti szereplés tekintetében a felvételeket az esemény népszerűsítésére, marketing céllal a Szegedi Tudományegyetem, TTIK online és offline csatornáin keresztül.

 

Közérdekű archiválás

 

Tájékoztatjuk, hogy a konferenciáról a szakmai nyilvánosság tájékoztatása érdekében esemény-összefoglalót készítünk, amelyet a https://users.renyi.hu/~titkos/conference.html linken nyilvánosságra hozunk.

Ebben az összefoglalóban az alábbi adatokat vesszük fel.

 

Kezelt adatok

Célja és jogalapja

Megőrzési idő

Név (családi és utónév)

A konferencia lebonyolításának céljából jogos érdek alapján kezeljük a regisztráció során felvett, jelen felsorolásban szereplő adatokat.

A konferencia lezárását követő 15 évig.

Intézmény neve

Előadás/absztrakt címe

 

AZ ÖN JOGAI A RENDEZVÉNY KAPCSÁN

 

A Preserver Weekend in Szeged konferencia kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:

  1. 1.tájékoztatáshoz való jog – tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről.  

  2. 2.hozzáféréshez való jog – hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataihoz.  

  3. 3.helyesbítéshez való jog – ha pontatlanságot észlel az általunk kezelt személyes adataiban, jogában áll javítást kérni.  

  4. 4.törléshez való jog – amennyiben nincs más jogalap az adatkezelésre, kérheti személyes adatainak törlését.  

  5. 5.tiltakozáshoz való jog – a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat.  

  6. 6.korlátozáshoz való jog – kérheti az adatainak korlátozását, pl. amikor vitatja a kezelt adatainak pontosságát, addig, amíg az SZTE ellenőrzi azok pontosságát.  

  7. 7.adathordozhatóság joga – az automatizált módú adatkezeléseinknél, amennyiben az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul és Önnek szüksége van a személyes adataira, átadjuk Önnek azokat.  

  8. 8.jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén jogában áll jogorvoslattal élni.  

 

JOGORVOSLAT LEHETŐSÉGE

 

1. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Dr. Lajkó Dóra

Szegedi Tudományegyetem

József Attila Tanulmányi és Információs Központ

6722 Szeged, Ady tér 10.

Tel.: +36 (62) 342-376, +36 (62) 544-000/2376

E-mail: dpo@gmf.u-szeged.hu

 

2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Tel.: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

3. Bírósághoz fordulhat

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés jellegétől függően pert kezdeményezhet, akár a Hatóság ellen is. A perindítás lehetőségéről, módjáról és fórumairól az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosagi-szervezetek